Archív
Pripravujeme pre Vás ďalší ročník súťaže

Medik roka

Hlavná cena 3 000 EUR
Scroll Down

Finalisti získajú

 • - 1. Cena - finančná odmena vo výške 3000 eur netto
 • - 2. Cena - finančná odmena vo výške 500 eur netto
 • - 3. Cena - finančná odmena vo výške 300 eur netto
 • - garantované pracovné miesto v jednej z nemocníc Svet zdravia a na oddelení podľa vlastného výberu (pre prvých troch finalistov)
 • - garantované pracovné miesto v jednej z nemocníc Svet zdravia (zvyšným 17 finalistom)
 • - špeciálna cena Dôvera ZP- finančná odmena vo výške 1000€ pre výhercu workshopu od partnera súťaže

Registrujte sa do 3. marca 2019 na medikroka.sk

Prihlásiť sa môžu študenti 5. a 6. ročníka lekárskych fakúlt v odbore všeobecné lekárstvo.

Vyplňte prihlášku
 

Harmonogram Medik roka 2019

  1. do 3. marca 2019 Registrácia účastníkov
  2. od 14. februára do 5. marca 2019 Vypracovanie on-line kvízov prihlásenými účastníkmi
  3. do 7. marca. 2019 Vyhodnotenie úspešnosti vypracovania on-line kvízov
  4. súťažné finálové sústredenie s vyhlásením víťazov od 22. do 24. marca 2019 v nemocnici Svet zdravia Humenné
 

Štatút 3. ročníka súťaže študentov 5. – 6. ročníkov lekárskych fakúlt „Medik roka 2019“

 1. I. Základné ustanovenia
  1. Zámerom súťaže „Medik roka 2019“ je poskytnúť formou zaujímavej súťaže šancu preveriť a zmerať si sily v oblasti teoretickej, ako aj praktickej prípravy budúcich lekárov medzi študentmi 5. a 6. ročníkov lekárskych fakúlt, odboru všeobecné lekárstvo.
  2. Programová skladba a obsahová orientácia súťaže sú zamerané na overenie úrovne v oblasti teoretickej prípravy (formou kazuistík), praktických skúseností, moderných medicínskych trendov, ako aj celospoločenského dopytu, a na poskytnutie príležitosti rozšíriť si vedomosti z oblasti zdravotného poistenia. Dvadsiatka finalistov postupujúcich do posledného/záverečného kola bude mať možnosť zapojiť sa do série zaujímavých a trendových workshopov pod vedením skúsených odborníkov.
  3. Hlavným vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je nezisková organizácia Svet zdravia Akadémia, n.o., MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník, IČO 37 887 343, v spolupráci s hlavnými partnermi súťaže, ktorými sú spoločnosti Svet zdravia, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO 35 960 884 a spoločnosť ProCare, a.s., Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava, IČO 35 890 568, Partnerom súťaže je DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 (ďalej len ako „Dôvera“). Odbornými partnermi sú : Lekárska fakulta UK v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK Martine, Lekárska fakulta SZU v Bratislave, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach. Mediálnym partnerom odborný týždenník Zdravotnícke noviny.
  4. Koncept súťaže pozostáva z troch samostatných postupových kôl. Prvým je samotná registrácia do súťaže, druhým je správne vypracovanie prípadových štúdií/kazuistík. Posledným, tretím modulom je zavŕšenie celej súťaže trojdňovým sústredením, ktoré pozostáva zo série odborných workshopov a zo záverečnej súťaže s vyhlásením hlavného výhercu súťaže Medik roka 2019.
  5. Súťaž je určená študentom 5. a 6. ročníkov lekárskych fakúlt, odbor všeobecné lekárstvo.
  6. Registrácia, samotný priebeh súťaže, ako aj trojdňové sústredenie pre skupinu dvadsiatich finalistov sú BEZPLATNÉ.
 2. II. Podmienky účasti
  1. Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti 5. a 6. ročníka lekárskych fakúlt, odbore všeobecné lekárstvo, formou bezplatnej registrácie na stránke www.medikroka.sk.
  2. Registrácie študentov iných než lekárskych fakúlt, príp. študentov iného než vyššie uvedeného ročníka či odboru lekárskych fakúlt nebudú akceptované. Pred finálovým sústredením, ako aj pred samotným odovzdaním jednotlivých postupových kôl súťaže, bude prostredníctvom študijných oddelení overený ročník štúdia daného účastníka na konkrétnej lekárskej fakulte.
  3. Účasť na iných súťažiach a festivaloch podobného charakteru v rámci územia Slovenskej republiky aj mimo neho nebráni účasti na súťaži Medik roka 2019.
  4. Oficiálnym jazykom súťaže je slovenčina.
  5. Samotná registrácia bude možná formou vyplnenia registračného formulára na stránke www.medikroka.sk. Počet registrovaných účastníkov nie je obmedzený. Registrovať sa možno v termíne od 6. februára do 3. marca 2019 (vrátane). Bez kompletne a pravdivo vyplneného registračného formulára nebude možné vykonať registráciu do súťaže.
  6. Prihlásenie do súťaže a účasť na súťaži nie sú spojené so žiadnymi poplatkami. Dvadsiatim úspešným finalistom bude počas záverečného sústredenia súťaže bezplatne poskytnuté ubytovanie, strava, účasť na workshopoch. Zároveň im bude preplatená doprava na miesto konania v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy (MHD, autobus, vlak).
  7. Do 10 dní od uzatvorenia registrácie budú vyžrebovaní traja registrovaní účastníci, každý z nich dostane poukaz na preplatenie odborného workshopu/-ov z medicínskej oblasti podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 50 eur. Zoznam výhercov bude zverejnený na stránke súťaže, ako aj prostredníctvom stránky Medik roka na Facebooku.
  8. Každý registrovaný účastník dostane v termíne od 14. februára do 3. februára 2019 zadanie na overenie teoretickej prípravy formou kazuistík (prípadových štúdií), ktoré bude náhodne generované. Zadanie mu bude doručené formou linku na e- mailovú adresu, ktorú uviedol v registračnom formulári. Posledný dňom na vypracovanie teoretických úloh je 5. marec 2019.
  9. Do 12. marca 2019 bude každému účastníkovi zaslaná informácia o úspešnosti ním vypracovaného teoretického zadania (kazuistík).
  10. Účastníci, ktorých úspešnosť bude na úrovni 70 bodov a viac, budú zaradení do žrebovania o zaujímavé ceny. Dvoch vyžrebovaných účastníkov, po tomto kole súťaže, odmeníme zaujímavými vecnými cenami. Žrebovanie spolu s vyhlásením víťazoch tohto kola prebehne do 10 dní od uzatvorenia teoretickej časti súťaže. Zoznam výhercov bude zverejnený na stránke súťaže.
  11. Dvadsať najúspešnejších účastníkov teoretickej časti súťaže bude do 7. marca 2019 pozvaných na záverečné trojdňové sústredenie, ktoré sa uskutoční v termíne 22.-24. marca v nemocnici v Humennom. O zaradení do dvadsiatky finalistov rozhodne úspešnosť vypracovania teoretickej časti (kazuistiky). V prípade bodovej zhody budeme prihliadať na časové kritérium, t. j. kedy bola teoretická časť vypracovaná. O bližších podrobnostiach sústredenia, ako aj o ostatných organizačných záležitostiach, budú finalisti vopred informovaní e-mailom.
  12. Záverečné sústredenie v termíne 22.- 24. marec 2019 bude zložené zo série odborných workshopov, pričom na konci každého z nich dostanú účastníci potvrdenie/certifikát o ich absolvovaní. V nedeľu 24. marca 2019 sa koná záverečné vyvrcholenie súťaže formou praktickej súťaže spolu s vyhlásením absolútneho víťaza súťaže Medik roka 2019. Zároveň budú vyhlásení aj víťazi jednotlivých kategórií/praktických oblastí (na základe praktických okruhov/tém).
  13. Hlavnou cenou pre celkového finalistu súťaže Medik roka 2019 je finančná odmena vo výške 3 000 eur netto, garantované pracovné miesto vo vybranej nemocnici a na oddelení siete Svet zdravia, a. s.
  14. Pre medika, ktorý v súťaži obsadí 2. miesto, je pripravená finančná odmena vo výške 500 eur netto, garantované pracovné miesto vo vybranej nemocnici a na oddelení siete Svet zdravia, a. s.
  15. Pre medika, ktorý v súťaži obsadí 3. miesto, je pripravená finančná odmena vo výške 300 eur netto, garantované pracovné miesto vo vybranej nemocnici a na oddelení siete Svet zdravia, a. s.
  16. Ostatným sedemnástim finalistom bude ponúknuté garantované pracovné miesto v sieti nemocníc Svet zdravia a tiež zaujímavé ceny podľa jednotlivých finálových kategórií. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke www.medikroka.sk.
  17. špeciálna cena Dôvera ZP, a.s., finančná odmena vo výške 1000€ pre najlepšieho medika v teoretickom workshope zameranom na oblasť financovania zdravotnými poisťovňami.
  18. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo bezplatne a bez predchádzajúceho súhlasu konkrétneho víťaza uverejniť v období 12 mesiacov od ukončenia súťaže meno hlavného víťaza súťaže, ako aj rozhovor s ním; mená víťazov jednotlivých kategórií budú bezplatne uvedené na stránkach súťaže Medik roka (web, FB) bez nároku na odmenu/honorár.
  19. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu podmienok, pravidiel a priebehu súťaže.
  20. O všetkom, čo nie je obsiahnuté v štatúte, a o výnimkách rozhoduje Organizátor súťaže.
  21. Kontakt na vyhlasovateľa a organizátora súťaže „Medik roka 2019“: medikroka@svetzdravia.com.
 

Prihláška

Prihlasovanie bolo ukončené.