Archív
Pripravujeme pre Vás ďalší ročník súťaže

Medik roka

Hlavná cena 3 000 EUR
Scroll Down

Finalisti získajú

 • - 1. Cena - finančná odmena vo výške 3000 eur netto
 • - 2. Cena - finančná odmena vo výške 500 eur netto
 • - 3. Cena - finančná odmena vo výške 300 eur netto
 • - poukaz na workshopy a semináre v hodnote 300 eur (prvé tri miesta)
 • - bezplatnú účasť na odbornej konferencii Sveta zdravia, 13. – 14. apríl 2016 (prvé tri miesta)
 • - garantované pracovné miesto v jednej z nemocníc Svet zdravia a na oddelení podľa vlastného výberu (pre všetkých 20 finalistov)
 • - špeciálnu cenu spojenú s finančnou prémiou 1000€ a stáž na inovatívnych projektoch ponúkne vybranému finalistovi zdravotná poisťovňa Dôvera.

Registrujte sa do 7. marca 2016 do 12.00 hod. na medikroka.sk

Prihlásiť sa môžu študenti 5. a 6. ročníka lekárskych fakúlt v odbore všeobecné lekárstvo.

Vyplňte prihlášku
 

Harmonogram Medik roka 2016

  1. do 7. marca 2016 do 12:00 h. Registrácia účastníkov
  2. 15. február – 9. marec 2016 Vypracovanie on-line kvízov prihlásenými účastníkmi
  3. 24. 2. 2016 o 18.00 hod. Košice – neformálne diskusné stretnutie so študentmi na aktuálne zdravotnícke témy, v College Cafe na Medickej 6 v Košiciach
  4. 29. 2. 2016 o 18.00 hod. Martin – neformálne diskusné stretnutie so študentmi na aktuálne zdravotnícke témy, v jedálni vysokoškolského internátu JLF UK na Novomeského 7 v Martine
  5. 1. 3. 2016 o 18.00 hod. Bratislava UK – neformálne diskusné stretnutie so študentmi na aktuálne zdravotnícke témy, v zasadačke č. 1 kongresového centra vo Vysokoškolskom internáte Družba na Botanickej 25 v Bratislave
  6. 2. 3. 2016 o 13.00 hod. Bratislava SZU – neformálne diskusné stretnutie so študentmi na aktuálne zdravotnícke témy, v aule A 154 na Limbovej 12 LF SZU v Bratislave
  7. 11. marec 2016 Vyhodnotenie  úspešnosti vypracovania on-line kvízov
  8. 15. marec 2016 Žrebovanie a zoznam finálovej dvadsiatky
  9. 1. – 3. apríl 2016 Sústredenie 20 vybraných medikov v nemocnici vo Vranove n. Topľou
  10. 3. apríl 2016 Vyhlásenie absolútneho víťaza Medika roka 2016
  11. 13. – 14. apríl 2016 Účasť prvých troch medikov na strategickej konferencii Svet zdravia vo Vysokých Tatrách
 

Štatút 2. ročníka súťaže študentov 5. – 6. ročníkov lekárskych fakúlt „Medik roka 2016“

 1. I. Základné ustanovenia
  1. Zámerom súťaže „Medik roka 2016“ je poskytnúť formou zaujímavej súťaže šancu preveriť a zmerať si sily v oblasti teoretickej, ako aj praktickej prípravy budúcich lekárov medzi študentmi 5. a 6. ročníkov lekárskych fakúlt, odboru všeobecné lekárstvo.
  2. Programová skladba a obsahová orientácia súťaže sú zamerané na overenie úrovne v oblasti teoretickej prípravy (formou kazuistík), praktických skúseností, moderných medicínskych trendov, ako aj celospoločenského dopytu, a na poskytnutie príležitosti rozšíriť si vedomosti z oblasti zdravotného poistenia. Dvadsiatka finalistov postupujúcich do záverečného kola bude mať možnosť zapojiť sa do série zaujímavých a trendových workshopov pod vedením skúsených odborníkov.
  3. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Svet zdravia, a. s., v spolupráci s generálnym partnerom súťaže, zdravotnou poisťovňou Dôvera, a. s. Odbornými partnermi sú: Lekárska fakulta UK v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK Martine, Lekárska fakulta SZU v Bratislave, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach. Mediálnym partnerom je odborný týždenník Zdravotnícke noviny.
  4. Koncept súťaže pozostáva z troch samostatných postupových kôl. Prvým je samotná registrácia do súťaže, druhým je správne vypracovanie prípadových štúdií/kazuistík. Posledným, tretím modulom, je zavŕšenie celej súťaže trojdňovým sústredením, ktoré pozostáva zo série odborných workshopov a záverečnej súťaže s vyhlásením hlavného výhercu súťaže Medik roka 2016.
  5. Súťaž je určená študentom 5. a 6. ročníkov lekárskych fakúlt, odbor všeobecné lekárstvo.
  6. Registrácia, samotný priebeh súťaže, ako aj trojdňové sústredenie pre skupinu dvadsiatich finalistov sú BEZPLATNÉ.
 2. II. Podmienky účasti
  1. Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti 5. a 6. ročníka lekárskych fakúlt v odbore všeobecné lekárstvo formou bezplatnej registrácie na stránke www.medikroka.sk.
  2. Registrácie študentov iných než lekárskych fakúlt, príp. študentov iného ročníka či odboru lekárskych fakúlt, nebudú akceptované. Pred finálovým sústredením, ako aj pred samotným odovzdaním jednotlivých postupových kôl súťaže, bude prostredníctvom študijných oddelení overený ročník štúdia daného účastníka na konkrétnej lekárskej fakulte.
  3. Účasť na iných súťažiach a festivaloch podobného charakteru v rámci územia Slovenskej republiky aj mimo neho nebráni účasti na súťaži Medik roka 2016.
  4. Oficiálnym jazykom súťaže je slovenčina.
  5. Samotná registrácia bude možná formou vyplnenia registračného formulára na stránke www.medikroka.sk. Počet registrovaných účastníkov nie je obmedzený. Registrovať sa možno v termíne od 11. januára 2016 do 5. marca 2016 (vrátane). Bez kompletne a pravdivo vyplneného registračného formulára nebude možné vykonať registráciu do súťaže.
  6. Prihlásenie do súťaže a účasť na súťaži nie sú spojené so žiadnymi poplatkami. Dvadsiatim úspešným finalistom bude počas záverečného sústredenia súťaže bezplatne poskytnuté ubytovanie, strava, účasť na workshopoch. Zároveň im bude preplatená doprava na miesto konania v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy (MHD, autobus, vlak). 2
  7. Do 10 dní od uzatvorenia registrácie budú vyžrebovaní traja registrovaní účastníci, každý z nich dostane poukaz na preplatenie odborného workshopu/-ov z medicínskej oblasti podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 50 Eur. Zoznam výhercov bude zverejnený na stránke súťaže, ako aj prostredníctvom stránky Medik roka na Facebooku.
  8. Každý registrovaný účastník dostane v termíne od 15. februára 2016 zadanie na overenie teoretickej prípravy formou kazuistík (prípadových štúdií), ktoré bude náhodne generované. Zadanie mu bude doručené formou linku na e- mailovú adresu, ktorú uviedol v registračnom formulári. Posledný dňom na vypracovanie teoretických úloh je 6. marec 2016.
  9. 11. marca 2016 bude každému účastníkovi zaslaná informácia o úspešnosti ním vypracovaného teoretického zadania (kazuistík).
  10. Účastníci, ktorých úspešnosť bude na úrovni 70 bodov a viac, budú zaradení do žrebovania o zaujímavé ceny. Dvoch vyžrebovaných účastníkov, po tomto kole súťaže, odmeníme zaujímavými vecnými cenami. Žrebovanie spolu s vyhlásením víťazoch tohto kola prebehne do 10 dní od uzatvorenia teoretickej časti súťaže. Zoznam výhercov bude zverejnený na stránke súťaže.
  11. Dvadsať najúspešnejších účastníkov teoretickej časti súťaže bude 11. marca 2016 pozvaných na záverečné trojdňové sústredenie, ktoré sa uskutoční v termíne 1. – 3. apríla 2016 v nemocnici Svet zdravia vo Vranove nad Topľou. O zaradení do dvadsiatky finalistov rozhodne úspešnosť vypracovania teoretickej časti (kazuistiky). V prípade bodovej zhody budeme prihliadať na časové kritérium, t. j. kedy bola teoretická časť vypracovaná. O bližších podrobnostiach sústredenia, ako aj o ostatných organizačných záležitostiach, budú finalisti vopred informovaní e-mailom.
  12. Záverečné sústredenie v termíne 1. – 3. apríla 2016 bude zložené zo série odborných workshopov, pričom na konci každého z nich dostanú účastníci potvrdenie/certifikát o ich absolvovaní. V nedeľu, 3. apríla 2016 sa koná záverečné vyvrcholenie súťaže formou praktickej súťaže spolu s vyhlásením absolútneho víťaza súťaže Medik roka 2016. Zároveň budú vyhlásení aj víťazi jednotlivých kategórií/praktických oblastí (na základe praktických okruhov/tém).
  13. Hlavnou cenou pre celkového finalistu súťaže Medik roka 2016 je finančná odmena vo výške 3 000 Eur netto, garantované pracovné miesto vo vybranej nemocnici a na oddelení siete Svet zdravia, a. s. Zároveň poukaz na odborné workshopy a semináre v celkovej hodnote 300 Eur netto a bezplatná účasť na konferencii Sveta zdravia v termíne 13. – 14. apríla 2016.
  14. Pre medika, ktorý v súťaži obsadí 2. miesto, je pripravená finančná odmena vo výške 500 eur netto, garantované pracovné miesto vo vybranej nemocnici a na oddelení siete Svet zdravia, a. s. Zároveň poukaz na odborné workshopy a semináre v celkovej hodnote 300 eur netto a bezplatná účasť na konferencii Sveta zdravia v termíne 13. – 14. apríla 2016.
  15. Pre medika, ktorý v súťaži obsadí 3. miesto, je pripravená finančná odmena vo výške 300 Eur netto, garantované pracovné miesto vo vybranej nemocnici a na oddelení siete Svet zdravia, a. s. Zároveň poukaz na odborné workshopy a semináre v celkovej hodnote 300 Eur netto a bezplatná účasť na konferencii Sveta zdravia v termíne 13. – 14. apríla 2016.
  16. Ostatným sedemnástim finalistom bude ponúknuté garantované pracovné miesto v sieti nemocníc Svet zdravia a tiež zaujímavé ceny podľa jednotlivých finálových kategórií. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke www.medikroka.sk.
  17. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo bezplatne a bez predchádzajúceho súhlasu konkrétneho víťaza uverejniť v období 12 mesiacov od ukončenia súťaže meno hlavného víťaza súťaže, ako aj rozhovor s ním; mená víťazov jednotlivých kategórií budú bezplatne uvedené na stránkach súťaže Medik roka (web, FB) bez nároku na odmenu/honorár.
  18. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu podmienok, pravidiel a priebehu súťaže.
  19. O všetkom, čo nie je obsiahnuté v štatúte, a o výnimkách rozhoduje Organizátor súťaže.
  20. Kontakt na vyhlasovateľa a organizátora súťaže „Medik roka 2016“ medikroka@svetzdravia.com.
 

Prihláška

Registrácia bola ukončená.