Archív
7. ročník súťaže pre študentov lekárskych fakúlt

Medik roka

Hlavná cena 3 000 EUR Garantované pracovné miesto
pre TOP 12 finalistov v sieti
nemocníc Penta Hospitals SK
Scroll Down

Harmonogram Medik roka

  1. do 10.10.2023 Registrácia účastníkov
  2. 18.9. - 12.10.2023 Zaslanie zadania na overenie teoretických znalostí formou kazuistík
  3. do 15.10.2023 Vypracovanie on-line kvízov prihlásenými účastníkmi
  4. do 20.10.2023 Vyhodnotenie úspešnosti vypracovania on-line testov
  5. 10. - 12.11.2023 Súťažné finálové sústredenie s vyhlásením víťazov v nemocnici Topoľčany
 

Aktuality

 
 

Finalisti získajú

 • - 1. Cena - finančná odmena vo výške 3000 eur netto
 • - 2. Cena - finančná odmena vo výške 500 eur netto
 • - 3. Cena - finančná odmena vo výške 300 eur netto
 • - garantované pracovné miesto v jednej z nemocníc Penta Hospitals a na oddelení podľa vlastného výberu (pre prvých troch finalistov)
 • - garantované pracovné miesto v jednej z nemocníc Penta Hospitals (zvyšným 9 finalistom)
 • - špeciálna cena Dôvera ZP - finančná odmena vo výške 1000€ pre výhercu workshopu od partnera súťaže

Registrujte sa do 10. októbra 2023 na medikroka.sk

Prihlásiť sa môžu študenti 5. a 6. ročníkov lekárskych fakúlt v odbore všeobecné lekárstvo.

Vyplňte prihlášku
 

ŠTATÚT SÚŤAŽE ŠTUDENTOV 5. – 6. ROČNÍKOV LEKÁRSKYCH FAKÚLT V ODBORE VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO S NÁZVOM „MEDIK ROKA“

 1. I. Základné ustanovenia
  1. Zámerom súťaže „Medik roka“ je poskytnúť formou zaujímavej súťaže šancu preveriť a zmerať si sily v oblasti teoretickej, ako aj praktickej prípravy budúcich lekárov medzi študentmi 5. a 6. ročníkov lekárskych fakúlt, odboru všeobecné lekárstvo.
  2. Programová skladba a obsahová orientácia súťaže sú zamerané na overenie úrovne v oblasti teoretickej prípravy (formou kazuistík), praktických skúseností, moderných medicínskych trendov, ako aj celospoločenského dopytu a na poskytnutie príležitosti rozšíriť si vedomosti z oblasti zdravotného poistenia. Dvanástka finalistov postupujúcich do posledného/záverečného kola bude mať možnosť zapojiť sa do série zaujímavých a trendových workshopov pod vedením skúsených odborníkov.
  3. Hlavným vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je nezisková organizácia Svet zdravia Akadémia, n.o., MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník, IČO 37 887 343, v spolupráci s hlavnými partnermi súťaže, ktorými sú spoločnosti Penta Hospitals SK, a. s., Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO 35 960 884 a spoločnosť ProCare, a.s., Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava, IČO 35 890 568, Partnerom súťaže je DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 (ďalej len ako „Dôvera“). Odbornými partnermi sú: Lekárska fakulta UK v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK Martine, Lekárska fakulta SZU v Bratislave, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach. Mediálnym partnerom odborný týždenník Zdravotnícke noviny.
  4. Koncept súťaže pozostáva z troch samostatných postupových kôl. Prvým je samotná registrácia do súťaže, druhým je správne vypracovanie prípadových štúdií/kazuistík. Posledným, tretím modulom je zavŕšenie celej súťaže trojdňovým sústredením, ktoré pozostáva zo série odborných workshopov a zo záverečnej súťaže s vyhlásením hlavného výhercu súťaže „Medik roka“.
  5. Súťaž je určená študentom 5. a 6. ročníkov lekárskych fakúlt, odbor všeobecné lekárstvo.
  6. Registrácia, samotný priebeh súťaže, ako aj trojdňové sústredenie pre skupinu dvanástich finalistov sú BEZPLATNÉ.
 2. II. Podmienky účasti
  1. Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti 5. a 6. ročníka lekárskych fakúlt, odbore všeobecné lekárstvo, formou bezplatnej registrácie na stránke www.medikroka.sk.
  2. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade výskytu ochorenia COVID-19 vyžadovať, aby bol študent najneskôr v deň registrácie plne zaočkovaný, pričom za plne zaočkovaného sa považuje

   a) študent najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, alebo
   b) študent najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo
   c) študent najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

   Registrovaný študent je povinný bezodkladne na výzvu organizátora predložiť organizátorovi potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, a/alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, a/alebo digitálny COVID preukaz EÚ. Organizátor neumožní účasť na súťaži tým študentom, ktorí nepreukážu svoje plné zaočkovanie.

  3. Registrácie študentov iných než lekárskych fakúlt, príp. študentov iného než vyššie uvedeného ročníka či odboru lekárskych fakúlt nebudú akceptované. Pred finálovým sústredením, ako aj pred samotným odovzdaním jednotlivých postupových kôl súťaže, bude prostredníctvom študijných oddelení overený ročník štúdia daného účastníka na konkrétnej lekárskej fakulte (resp. budeme požadovať od účastníkov predloženie výpisu z indexu / potvrdenie o návšteve školy).
  4. Účasť na iných súťažiach a festivaloch podobného charakteru v rámci územia Slovenskej republiky aj mimo neho nebráni účasti na súťaži „Medik roka“.
  5. Oficiálnym jazykom súťaže je slovenčina.
  6. Samotná registrácia bude možná formou vyplnenia registračného formulára na stránke www.medikroka.sk. Počet registrovaných účastníkov nie je obmedzený. Registrovať sa možno v termíne od 11.9. do 01.10.2023 (vrátane). Bez kompletne a pravdivo vyplneného registračného formulára nebude možné vykonať registráciu do súťaže.
  7. Prihlásenie do súťaže a účasť na súťaži nie sú spojené so žiadnymi poplatkami. Dvanástim úspešným finalistom bude počas záverečného sústredenia súťaže bezplatne poskytnuté ubytovanie, strava, účasť na workshopoch. Zároveň im bude preplatená doprava na miesto konania v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy (MHD, autobus, vlak II. triedy).
  8. Do 10 dní od uzatvorenia registrácie budú vyžrebovaní traja registrovaní účastníci, každý z nich dostane poukaz na nákup odbornej literatúry v celkovej hodnote 50 €. Zoznam výhercov bude zverejnený na stránke súťaže, ako aj prostredníctvom stránky „Medik roka“ na Facebooku.
  9. Každý registrovaný účastník dostane v termíne od 18.9 do 2.10. 2023 zadanie na overenie teoretickej prípravy formou kazuistík (prípadových štúdií), ktoré bude náhodne generované. Zadanie mu bude doručené formou linku na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v registračnom formulári, a ktorú po výzve autorizoval. Posledný deň na vypracovanie teoretických úloh je 5.10.2023.
  10. Do 10.10.2023 bude každému účastníkovi zaslaná informácia o úspešnosti ním vypracovaného teoretického zadania (kazuistík).
  11. Účastníci, ktorých úspešnosť bude na úrovni 72 bodov a viac, budú zaradení do žrebovania o zaujímavé ceny. Dvoch vyžrebovaných účastníkov po tomto kole súťaže odmeníme zaujímavými vecnými cenami. Žrebovanie spolu s vyhlásením víťazov tohto kola prebehne do 10 dní od uzatvorenia teoretickej časti súťaže. Zoznam výhercov bude zverejnený na stránke súťaže.
  12. Dvanásť najúspešnejších účastníkov teoretickej časti súťaže bude do 15.10.2023 pozvaných na záverečné trojdňové sústredenie, ktoré sa uskutoční v termíne 10. – 12.11.2023 v nemocnici Topoľčany. O zaradení do dvanástky finalistov rozhodne úspešnosť vypracovania teoretickej časti (kazuistiky). V prípade bodovej zhody budeme prihliadať na časové kritérium, t. j. kedy bola teoretická časť vypracovaná. O bližších podrobnostiach sústredenia, ako aj o ostatných organizačných záležitostiach, budú finalisti vopred informovaní e-mailom.
  13. Záverečné sústredenie v termíne 10. – 12.11.2023 bude zložené zo série odborných workshopov, pričom na konci každého z nich dostanú účastníci potvrdenie/certifikát o ich absolvovaní. V nedeľu 12.11.2023 sa koná záverečné vyvrcholenie súťaže formou praktickej súťaže spolu s vyhlásením absolútneho víťaza súťaže „Medik roka“. Zároveň budú vyhlásení aj víťazi jednotlivých kategórií/praktických oblastí (na základe praktických okruhov/tém).
  14. Hlavnou cenou pre víťaza súťaže „Medik roka“ je finančná odmena vo výške 3 000 € netto, garantované pracovné miesto vo vybranej nemocnici a na oddelení siete Penta Hospitals SK, a. s.
  15. Pre medika, ktorý v súťaži obsadí 2. miesto, je pripravená finančná odmena vo výške 500 € netto, garantované pracovné miesto vo vybranej nemocnici a na oddelení siete Penta Hospitals SK, a. s.
  16. Pre medika, ktorý v súťaži obsadí 3. miesto, je pripravená finančná odmena vo výške 300 € netto, garantované pracovné miesto vo vybranej nemocnici a na oddelení siete Penta Hospitals SK, a. s.
  17. Ostatným deviatim finalistom bude ponúknuté garantované pracovné miesto v sieti nemocníc Penta Hospitals SK, a. s. a tiež zaujímavé ceny podľa jednotlivých finálových kategórií. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke www.medikroka.sk.
  18. Špeciálna cena Dôvera ZP, a.s., finančná odmena vo výške 1000€ pre najlepšieho medika v teoretickom workshope zameranom na oblasť financovania zdravotnými poisťovňami.
  19. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo bezplatne a bez predchádzajúceho súhlasu konkrétneho víťaza uverejniť v období 24 mesiacov od ukončenia súťaže meno hlavného víťaza súťaže, ako aj rozhovor s ním. Mená víťazov jednotlivých kategórií budú bezplatne uvedené na stránkach súťaže „Medik roka“ (web, FB) bez nároku na odmenu/honorár.
  20. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu podmienok, pravidiel a priebehu súťaže.
  21. O všetkom, čo nie je obsiahnuté v štatúte a o výnimkách rozhoduje Organizátor súťaže.
  22. Kontakt na vyhlasovateľa a organizátora súťaže „Medik roka“: medikroka@svetzdravia.com.
 

Prihláška

REGISTRÁCIA BOLA UKONČENÁ.